Advokatfirmaet Lydersen & Co AS tilbyr juridisk rådgivning innen de fleste rettsområder. Kontoret er blant de ledende advokatfirmaene i Østfold og har kontorer i Fredrikstad, Sarpsborg og Skiptvet.  I tillegg til juridisk spisskompetanse, har våre advokater erfaring fra næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning.  Vi legger avgjørende vekt på faglig kvalitet og god service.


lovdata

Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts-  og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD.


Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner. Vi gir også god støtte og veiledning til inkassobyråene knyttet til rollen som arbeidsgiver. Virke Inkasso er medlem av den Europeiske paraply-organisasjonen for nasjonale bransjeforeninger innenfor inkasso: FENCA – Federation of european national collection associations.


Finansklagenemnda er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.  Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning.


Brønnøysundregistra er ein etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driv også register og tenester for fleire andre departement.  Vi gjer informasjon best mogleg tilgjengeleg for deg på nett, og sørgjer for at data blir delt enkelt i det offentlege.


Justissektoren omfatter politiet, påtalemyndigheten og domstolene – og dermed både den utøvende og dømmende makt.  Politimyndigheten til politi- og lensmannstaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet.  Politiets påtalemyndighet er underlagt statsadvokatene under ledelse av riksadvokaten, som er uavhengig av politiet.


Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vi skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.  Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.


Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.


Logo

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.  Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.