Personvern hos Østfold Inkasso AS


Informasjonen du finner på denne siden forklarer hvordan Østfold Inkasso AS samler inn, benytter og lagrer opplysninger.  Vi skiller her mellom hvordan vår nettløsning samler inn opplysninger og lagrer statistikker (1) OG hvordan vi i vårt daglige virke innhenter og behandler kundeopplysninger (2).

Østfold Inkasso AS behandler personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning og bransjenormen for inkassovirksomhet. Vi tar personvern og informasjonssikkerhet alvorlig, og dine opplysninger er trygge hos oss. Østfold Inkasso AS oppfyller alle lovkrav fra norske myndigheter og Datatilsynet og vi er opptatt av at du skal forstå hvordan vi håndterer dine personopplysninger.  I denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn,
 • hvordan vi samler inn personopplysninger og
 • hva vi bruker personopplysninger til.

Hva er en personopplysning?


En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?


Østfold Inkasso AS, ved daglig leder, Cathrine Bruu Brynildsen, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi behandler til de formålene som fremgår under. Som behandlingsansvarlig behandler vi dine personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende lovkrav.

Våre kontaktopplysninger er:


Adresse: Pancoveien 28, 1624 Gressvik
E-post: cathrine@ostfoldinkasso.no
Telefon: +47 69 34 34 34

Organisasjonsnummer: 976 311 493

Hvordan får vi tilgang til personopplysninger om deg?


Vi kan få tilgang til personopplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du abonnerer på/bestiller våre tjenester eller kontakter oss på annen måte, via for eksempel telefon, chat eller e-post.
  Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne følge opp dine henvendelser og/eller sende deg våre nyhetsbrev. (1)
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse våre tjenester til dine behov. (1)
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere, herunder betalingsformidlere som mottar betaling/finansiering på vegne av oss, via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler, eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg. (2)

Hvilke personopplysninger behandler vi?


Behandling av personopplysninger om skyldnere ifbm. inkassovirksomhet.

Østfold Inkasso AS foretar i noen tilfeller kredittvurdering for innhenting av kredittopplysninger til bruk i vurdering om fremtidige innfordringstiltak. Kredittopplysninger hentes fra  Experian AS og Evry AS.

De personopplysningene som vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger, fødselsnummer, ligningsopplysninger, betalingsanmerkninger, scoreverdier, og informasjon om hva kravet gjelder.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker samt Agent String, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

Hva bruker vi personopplysningene til?


Østfold Inkasso AS bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med kjøp av våre tjenester, og følgende punkter nedenfor. Vi bruker også personopplysninger  for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse. (1)
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå dine behov og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. (1)
 • Markedsføring: Vi kan bruke både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av  tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om å få. (1)
 • Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som, enten uoppfordret eller ved en utlysning, søker på stillinger hos oss. (1)
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og annen misbruk. (1) (2)
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lov. (1) (2)
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til. (1) (2)

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger? (1)


For å kunne drive inkassovirksomhet innhenter vi, gjennom oppslag, fil import, automatisert porteføljevask eller integrasjonsløsning, opplysninger fra våre kunder, folkeregisteret, ligningsdata, grunnbok og kredittopplysningsforetak. For å kunne ha en effektiv virksomhet har vi tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er personvern og datasikkerhet sentralt i all saksbehandling vår, slik at folk skal være trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.  Etter personvernlovgivningen plikter Østfold Inkasso AS å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Behandling av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel å oppbevare opplysninger i henhold til bokføringslovgivningen.
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger.
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.

Fra og med ikrafttredelse av ny personopplysningslov vil vår behandling av personopplysninger ha sitt motsvarende grunnlag personopplysningsloven og EUs forordning 2016/679 (GDPR) artikkel 6 bokstav (c) og (f), slik den vil være gjennomført i personopplysningsloven og anvendt i samsvar med inkassoloven. I tråd med bransjenormen for god inkassovirksomhet legges det også til grunn at inkassoloven hjemler behandling av sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 9.

Hvem deler vi personopplysninger med? (1) (2)


Vi vil kunne dele personopplysninger med våre underleverandører for å kunne levere den avtalte tjenesten. Et selskap som behandler data på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandlere  sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som de får tilgang til.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart: Som hovedregel utleverer vi ikke personopplysninger til tredjepart. Unntakene er dersom det foreligger en fullmakt, dersom det er underlagt opplysningsplikten, eller dersom tredjepart er en av våre tjenesteleverandører hvor behandling av persondata er regulert i avtale.

Ved mottak av betaling som føres mot hovedstol og hovedstolrente, utleveres kundenummer og navn til vår oppdragsgiver i forbindelse med remittering av penger og oversendelse av regnskapsbilag.

Østfold Inkasso AS utleverer personopplysninger til andre enn vår oppdragsgiver dersom dette kreves i saksbehandlingen. Dette kan være personer eller organisasjoner som henvender seg til oss med gyldig skriftlig fullmakt fra den registrerte. Eksempel på organisasjon kan være NAV i forbindelse med at den registrerte har søkt bistand etter sosiallovgivningen. Ved uttak av rettslige skritt utleveres persondata til rettsinstansene. Det kan også utleveres personopplysninger til vår oppdragsgiver (fordringshaver) dersom dette er nødvendig i saksbehandlingen av kravet.

Vi følger bransjenormen for inkassovirksomheter, der du også kan lese mer om hvordan, hvorfor og til hvem vi kan utlevere data.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvor lenge lagres personopplysninger?


Østfold Inkasso AS utøver inkassovirksomhet med bevilling gitt av Finanstilsynet. Finanstilsynet fører også tilsyn med inkassobransjen. Alle ansatte og hjelpere er underlagt taushetsplikt i henhold til inkassoloven § 28 og har signert taushetserklæring. Østfold Inkasso AS etterlever IKT-forskriften og bransjenorm for inkassobransjen. I tillegg til tilsynet fra Finanstilsynet reviderer Østfold Inkasso AS egne rutiner i henhold til Internkontrollforskriften.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?


Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlike risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Dine rettigheter


Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager Østfold Inkasso AS har opplysninger som ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Østfold Inkasso AS en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)


Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring her.

Ansvar ved bruk av tredjeparts nettsider


Via våre nettsider kan vi linke til en tredjeparts nettside. Hvis du klikker på en av disse linkene vil du bli henvist direkte til en nettside som ikke kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsider, og vår cookie-erklæring og personvernerklæring gjelder følgelig ikke tredjeparts nettsider.

Endringer i denne personvernerklæringen


Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside, https://ostfoldinkasso.no/

Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?


Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte Cathrine Bruu Brynildsen på telefon +47 69 34 34 34 eller mail til cathrine@ostfoldinkasso.no